Egenkontroll, 210527

Miljöpolicy

Specialsnickeriet i Tingsryd AB driver ett miljöarbete som syftar till att minska miljö- & energibelastningen vid produktion, distribution och användning av företagets produkter.

Detta uppnås genom att:

Vi följer de miljökrav som ställs av gällande lagar och förordningar.

Vi skapar medvetenhet hos våra anställda, kunder och leverantörer om såväl allmänna miljöfrågor som de speciella frågor som gäller för de produkter vi tillverkar.

Och att vi ständigt arbetar för en reduktion av miljö- & energibelastningen och att även personalen känner till vår policy.

 

Miljöpåverkan

Uppvärmningen av lokalerna är fjärrvärme från Tingsryds Energi AB.
För att producera våra produkter går det åt ca 200 m3 trä och ca 40 m3 skiv material så som MDF, Spånskivor, plywood, porös board och fiberskivor. Lim som används i produktion är så kallat ”vitlim” helt utan lösningsmedel och härdare.

Limmet ger inte något avfall då överblivet lim bara kan hällas tillbaka i limtunnorna. Limåtgång/år: ca 1000 liter.

Färgmängd/år är ca 5200 kg vilket ger ca 2900kg lösningsmedelsutsläpp och ett färgavfall på 900 kg som Stena Recycling AB tar hand om.
Måleriet renas med hjälp av torrfilter. Bytes månadsvis.

Spånsugsanläggningen renas med textila spärrfilter. Uppvärmning av våra lokaler sker med kommunal fjärrvärme.
Vi har kommunalt vatten och avlopp.

Spånsug ger ett visst yttre ljud, dock ej något som kan upplevas som störande på ett industriområde.

Företaget källsorterar: Metall, glas, Trä, papper, wellpapp, plast brännbart samt färgavfall. Stena Recycling AB utför avfallshanteringen.


Frakter av företagets färdiga produkter utför Schenker AB & Tingsryds LBC.


Vår elleverantör är Enkla elbolaget som bara använder ”Grön el”.

Riskanalys – Yttre miljöpåverkan

Miljöpåverkan kan det bli i samband hantering av de kemiska produkterna. Lagring sker i ett för ändamålet avsett rum utan golvbrunn. Avfall lagras i 200 liters fat stående på godkänd miljöskyddspall. I måleriet skall endast färg som är i ”pågående arbete” befinna sig. Måleriet har ej någon golvbrunn, soptunnor har metallock. Vid hemkomst av färg ska de omgående placeras i lagerrummet i sina originalförpackningar

Ansvarsfördelning:


VD ansvarar för att rutiner hålls aktuella – Jimmy Olsson.

 • Verkstadsmaskiner – Lars – Göran Gunnarsson
 • Måleri – Oscar Ågren
 • Verskstadschef & Fastigheten – Tomas Flinck
 • Miljöansvarig – Jimmy Olsson
 • Fordon – Robert Algotsson
 • Material – Johan Forsberg
 • Glasmästeri – Robert Algotsson

Drift & Underhåll

Verkstadsmaskiner underhålles 2 gånger/år med allmän genomgång. Uppstår fel mellan Dessa båda servicetillfällen åtgärdas de dock omedelbart och detta skrivs in i Inventarieförteckningen.

Gemensamma förbättringsträffar (5S) måndagar 09.30-10.00 samt städning torsdagar 15-–16.00. Obligatorisk närvaro hos personalen. Verkstadschefen ser på måndagar till att personalen har klart för sig vad som ska tillverkas under veckan och framöver. Företagsrutiner – Arbetsmiljö, policy, riskbedömningar mm: SamEffekt AB.

Avfall Företaget källsorterar:
Metall, glas, Trä, papper, wellpapp, plast brännbart samt färgavfall. Stena Recycling AB utför avfallshanteringen.
Färgfilter byts ut månadsvis. De renar luften från färgpartiklar till ca 99%.
Färgavfall lämnas till Stena Recycling AB.

Samtliga kemikalier förvaras i ett lager som saknar golvbrunn och som är byggt för att klara Brand.

Företagets kemikalieförteckning finns digitalt via Eco online AB.
Företagsrutiner – Arbetsmiljö, policy, riskbedömningar mm: Sameffekt AB.
Tryckluftsbehållare i anslutning till kompressor besiktigas av Inspecta Sweden AB.
Fastighetens brand- & inbrottslarm är anslutet till Securitas Direkt AB.
J & W Systems utför var 3:e år revisionsbesiktning av elanläggningen.
Anticimex AB kontrollerar årligen samtliga brandsläckare.
Care Competence sköter företagets hälso- och sjukvård samt krishantering.

Företaget går årligen igenom företagets förbandslådor och ögonduschar samt utbildar i ABC mm. Ansvarig hos oss är Oscar Ågren.

Företaget anlitar Aspia samt Revisionsbyrån Anderssons & Co AB som sina revisorer.
Brandstedt Marketing Webbyrå, Växjö ombesörjer företagets hemsida.

Arbetsmiljörisker

Generella risker så som buller, damm, stresstoppar, skärrisk och tunga lyft förekommer. Eftersom träindustrin har många såg och fräsmoment föreligger risk för såg / skärskador om inte försiktighet iakttages. Tillgång till skyddshandskar, samt skor med tåhätta, ingår i den personliga arbetsutrustningen.
I måleriet finns risk för ohälsosam inandningsluft och stänk i ögonen i samband med färgblandning.

Skyddsmask i måleriet är ett krav.

Buller förekommer. Ett bakgrunds buller på ca 75dB finns konstant och när någon maskin startar ökas detta bakgrunds buller till ca 80-85dB. Hörselskydd rekommenderas. Vid maskinarbete uppgår decibeltalet från 85-110dB. Hörselskydd är ett krav vid maskinarbete. För kortare besök i lokalen erbjuds öronproppar.

Buller förekommer. Ett bakgrunds buller på ca 75dB finns konstant och när någon maskin startar ökas detta bakgrunds buller till ca 80-85dB. Hörselskydd rekommenderas. Vid maskinarbete uppgår decibeltalet från 85-110dB. Hörselskydd är ett krav vid maskinarbete. För kortare besök i lokalen erbjuds öronproppar.

Risker

Problem:Åtgärd

 • Buller – Hörselskydd ( inkl. radio )
 • Damm – Maskiner kopplas till utsug i största möjliga mån. Inandningsskydd vid speciella dammtoppar.
 • Stresstoppar – Försöka planera vår arbeten jämnare.
 • Tunga lyft – Använda mobila dörrställ och palltruckar. Använda riktig lyftteknik.
 • Skär- & klämskador – Användning av skydds skor & handskar.
 • Allmän försiktighet vid glasning.
 • Ohälsosam luft – Utsug kopplade till maskiner & måleri. Skyddsmask vid målning.

 

Detta är kortfattat arbetsmiljöriskerna på vår arbetsplats. Företaget anlitar Sam Effekt AB för personalens förebyggande, rehabiliterande och utbildande funktioner i arbetsmiljöfrågor. Care Competence hjälper företagets personal i hälsofrågor samt vid hälsoundersökningar.

1 gång om året ska samtliga anställda gå igenom en skyddsrond gällande arbetsmiljö-, arbetsklimats- och brandskyddsfrågor. Denna skyddsrond ska vara skriftlig och arkiveras. Detta utföres i januari månad.

Vid eventuella tillbud eller insikter om risker skall detta rapporteras till arbetsgivaren samt föras in i pärmen för systematisk arbetsmiljöarbete. SamEffekt AB är vår samarbetspartner i SAM-frågor.

Arbetsgivarens kontaktman är Jimmy Olsson.
Vid sjukskrivningsbehov kontakta Primärvård i första fall. Vid arbetsplats relaterade sjukskrivningar kontaktas Care Competens.
Vid personlig krishantering kontakta Care Competence, Camilla 0702-941811

Inköpsrutiner

Inköp sker hos miljömedvetna leverantörer. Färg: Stoby Måleri AB Virke/faner/skivmaterial: Fredricsons AB, Ceos AB, Holms Trävaror AB & Decorpanel AB Glas: Glass Nordic Distrubution AB & Inwido AB Beslag: Svenssons AB & Göthes AB.

Brandskyddspolicy

Inom vårt företag arbetar vi aktivt för ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och Egendom. Arbetet skall främja företaget såväl intern som externt.

I det dagliga arbetet skall varje medarbetare visa ett personligt ansvar. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på, och rapportera, eventuella risker och hot till företagsledningen.

Vi skall arbeta aktivt och effektivt för att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter medarbetarna för onödiga risker, ohälsa eller olycksfall och som är tillfredställande med hänsyn till arbetets art.

Brandfarlighet gäller vid nästintill alla ytbehandlingsprodukter.

 • Bränder släcks med hjälp av pulversläckare, ej vattenstråle!
 • Kontakta brandkår! (112) Låt ej spill från släckningsarbete rinna ut i avlopp.
 • Ångor är tyngre än luft och kan sprida längs golv. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Undvik därför eld eller andra antändningskällor.
 • Använd inte verktyg om kan ge upphov till gnistbildning.
 • Rökning är på Specialsnickeriet i Tingsryd AB totalt förbjuden.

Vid brand skall principen Varna – Rädda – Larma – Släck – utrym gälla.
Varna – skrik och ta hjälp av andra. Ge order och fördela arbetsuppgifter. Rädda – Rädda folk som är i fara. Larma – Tillkalla räddningstjänst ( 112 )

Vid större yttre miljöpåverkan skall Plan & miljö hos kommunen underrättas. 

Fax: 0477-441 77 E-mail: Plan-miljo@tingsryd.se

Denna egenkontroll uppdateras i samband med samtliga styrelsemöten.

Adress

Hitta till oss

Garanti & försäljningsvillkor

Scroll to Top